karriere coaching

Career coaching

Lederskabs-forløbet 

____________

.
De måske 5 vigtigste samtaler du kan få i denne fase af dit liv

(Read the text in English further down this page).
.

 • Når du står ved en afslutning og en ny begyndelse.
 • Når du beslutter at ville noget mere eller andet med dit liv.
 • Når du står i en krise og er parat til igen at tage styring af dit liv.
 • Når du befinder dig i en af de forudsigelige livsfaser, som jeg beskriver oppe i menuen på forsiden.

 

Der skal ske en forandring og måske har du et særligt emne i dit liv der optager dig ekstra meget her og nu.

Hver gang du begynder at opleve utilfredshed, kedsomhed, irritation eller modstand i dit liv, så er det næsten altid fordi du har en indre naturlig  drift efter at skabe forandring og forbedring i dit liv.

Det kan vise sig generelt i dit liv eller på et enkelt livsområde.

Begge dele er helt naturlige faser i dit liv, som mange før dig har oplevet på helt samme måde – det hedder menneskelig og personlig udvikling.

Utilfredsheden består i at du er nået til næste udviklingsmulighed og at du endnu ikke har taget springet – og det er netop det jeg hjælper dig til at gøre!

Lederskabs-forløbet er for dig, mand som kvinde, ung som ældre, der véd der skal ske noget nyt i dit liv og som er parat til at tage ansvar for at det kommer til at ske.

KLIK HER OG LÆS BESKRIVELSEN AF LEDERSKABS-NØGLEN

______________

.

DE 5 FASER I LEDERSKABS-FORLØBET

 1. Trin
  De gamle barndomsprogrammeringer bliver synlig, slettet og erstattet med nye kodninger.
  .
 2. Trin
  Tankemønstrene styrer dit følelsesliv og du bliver skarp på hvordan du kan styrke dine tanker og din kommunikation.
  .
 3. Trin
  Når du ved hvad der er værdifuldt for dig selv, så står du stærkt når du skal vælge til og fra på alle livets områder.
  .
 4. Trin
  Når du ved hvad der begejstrer dig, så ved du hvor og hvordan du bringer glæde, eventyr og kærlighed ind i dit liv.
  .
 5. Trin
  Når alt kommer til alt, så er det dig der skal træde ud af rollen som den mindre udgave af dig selv og tage lederskabet i dit eget liv og vise hvem du i virkeligheden er.
  .
  .

25 års erfaring har vist mig, at Lederskabs-forløbet er den hurtigste genvej til udvikling og personlig vækst og succes.


.
Lederskabs-forløbet tager udgangspunkt i din aktuelle situation og behov.

5 x 60 effektive minutter foruden mine forberedelser og dine “hjemmeopgaver”.

Ved forløbets begyndelse får du udleveret en dagbog/logbog der bliver din arbejdsmanual i forløbet og som du kan bruge efterfølgende når du ønsker at skabe forandring på andre områder af dit liv.

Pris: 5.995 kr incl. moms.

Lykken er ikke noget der allerede er skabt. Den kommer fra dine egne handlinger” – Mahatma Gandhi

 

Leadership course

____________

Maybe the 5 most important conversations in your life, in this fase of your life

⇓    ⇓

 • When you have come to an end and are facing a new beginning
 • When you have decide to get something more out of life
 • When you are in a crisis and you are ready to regain the personal leadership of your own life
 • When you are in the middle of one of the predictable life changing stages, described in the top front menu

  Something´s gonna change and maybe you have a special topic in mine that needs some extra attention.
  Every time you begin feeling dissatisfaction, boredom, irritation or resistance in your life, it is almost always because you have an inner natural urge to bring about change and improvement in your life.
  .
  The dissatisfaction you feel is the signal or sign to you, that you have reached the next natural development opportunity and that you have not yet taken the leap – and that is exactly what I am helping you to do! 
  .
  It might show itself just in general or in a single specific area of your ​​life. Both are natural phases in your life that many before you have experienced in exactly the same way – it’s called human and personal development.

  The Leadership course is for you, man as woman, young or older, who knows something new is going to happen in your life and who is prepared to take responsibility for it to happen.


.

CLICK HERE AND READ ABOUT THE LEADERSHIP KEY

______________

.

LEADERSHIP COURSE – FIVE PHASES 

 

 1. Phase

The old childhood programming becomes visible, deleted and replaced with new encodings..

 1. Phase

The thought patterns control your emotional life and I guide you to become sharp on how you can strengthen your thoughts and your communication..

 1. Phase

When you know what is valuable to yourself, you stand strong when choosing I all areas of your life..

 1. Phase

When you really know what really excites you, you know where and how to bring joy, adventure and love into your life..

 1. Phase

After all, it is up to yourself to step out of the role of the smaller version of yourself and take the leadership of your own life and potential, and then show who you really are.
..

25 years of experience has shown me that the Star course is the fastest shortcut to development and personal growth and success.

 

The Leadership course is based on your present situation and needs.

 5 x 60 effective minutes in addition to my preparation and your “homework”.

 At the beginning of the course you will be given a diary / logbook which will be your work manual in the process and which you can use subsequently when you want to create change in other areas of your life.

Price: 5.995 kr incl. VAT.

 “Happiness is not something that has already been created. It comes from your own actions ”- Mahatma Gandhi

.

Book nu

Hit the blue button to book your Leadership Course
Book dit Lederskabs-forløb på den blå knap

Video